5.1    Znak združenia je tvorený štítom, ktorého vnútorná plocha je vyplnená v dvoch riadkoch podľa Obrázku č. 1, a to tak, že:

5.1.1    v prvom riadku odvrchu zľava doprava spojenými symbolmi kríža, ktorý symbolizuje vieru, krivkou srdcového rytmu, ktorá symbolizuje život  a srdca, ktoré symbolizuje lásku;

5.1.2    v druhom riadku odvrchu zľava doprava symbolom lekárskeho predpisu „Rx“, pričom nad písmenom „x“ je umiestnený symbol pilulky;

5.2    Pečať združenia je kruhového tvaru a podľa Obrázku č. 2 sa skladá:

5.2.1    z dvoch sústredených kružníc, vonkajšia s priemerom 50 mm;

5.2.2    na vnútornej strane vonkajšej kružnice sa v hornej polovici nachádza slovenský názov združenia podľa ods. 1.3.1 stanov a v dolnej polovici latinské motto združenia podľa ods. 5.4.2 stanov;

5.2.3    na vnútornej strane vnútornej kružnice v jej dolnej polovici sa nachádza adresa sídla združenia podľa ods. 1.5.1 stanov a IČO združenia, ktoré mu pridelí Štatistický úrad Slovenskej republiky.  

5.3    Zriadivšie nižšie organizačné zložky s odvodenou právnou subjektivitou podľa  ods. 1.2 stanov smú používať vlastnú symboliku, pričom z odtlačku ich pečate musí byť znakom, obrazcom alebo slovom zrejmé, že organizačná zložka je súčasťou LzŽ-SVK, pričom na odtlačku pečate bude zároveň uvedené poradové číslo organizačnej zložky, ktoré jej pridelí Štatistický úrad Slovenskej republiky;

5.4    Mottom združenia je štrnásty verš z prvej kapitoly Knihy Sirachovcovej  (Ecclesiasticus), ktorý znie:

5.4.1    v slovenčine ako: „Najkrajšia múdrosť je milovať Boha.“ (Sir 1, 14)

5.4.2    v latinčine ako: „Dilectio Dei honorabilis sapientia.“ (Ecc 1, 14)

5.4.3    v angličtine ako: „The love of God is honourable wisdom.“ (Ecc 1, 1)

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­