nenarusitelnostCallisto Piazza da Lodi: Sťatie sv. Jána Krstiteľa (1526). Olej na plátne, 119 × 92,5 cm

Jedným z pilierov občianskeho združenia Lekárnici za život - Slovensko je Nenarušiteľnosť. Založený je na presvedčení o tom, že každá ľudská bytosť od okamihu svojho počatia má právo na úplné rešpektovanie a ochranu svojho života, jeho nenarušiteľnosti, biologickej, duševnej a duchovnej identity a integrity, ako aj na ochranu pred každým zneužitím a manipuláciou.

Členovia občianskeho združenia Lekárnici za život Slovensko chcú preto dbať na to, aby prípravky, s ktorými alebo na ktorých budú pracovať, obsahovali ľudské bunky, tkanivá alebo orgány, ktorých odňatím nedošlo k ťažkému a nenapraviteľnému zmrzačeniu žijúceho darcu, a že k odobratiu takých ľudských buniek, tkanív alebo orgánov, ktorých odňatie by bránilo zabezpečeniu základných životných funkcií, dôjde až vtedy, keď sa s istotou zistila, overila a konštatovala mozgová smrť darcu ako nezvratné ukončenie všetkých mozgových funkcií.


V zmysle tohto piliera si členovia združenia uplatňujú výhradu vo svedomí pri vývoji, výdaji alebo aplikácii prípravkov alebo metód, pri ktorých výrobe, spracovaní alebo uplatňovaní majú byť alebo boli použité ľudské bunky, tkanivá alebo orgány, o ktorých viem, že o ne bola zbavená osoba proti svojej vôli alebo bez jej súhlasu, alebo ktorých pozbavenie závažným spôsobom ohrozilo život, zdravie, vývin alebo osobnú totožnosť danej osoby, vrátane ľudského plodu.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­