4.1.1 napomáhajú uspokojovať záujmy a potreby svojich členov v oblastiach svojej pôsobnosti;

4.1.2 poskytujú príspevky a podpory členom na účel ich realizácie sa v oblastiach pôsobnosti združenia;

4.1.3 zastupujú svojich členov pri presadzovaní a obhajovaní ich spoločných práv, záujmov a potrieb voči orgánom verejnej správy a ostatným subjektom;

4.1.4 sústreďujú finančné prostriedky a zabezpečujú systém rozdelenia
a poukazovania štátnych, verejných, súkromných a vlastných zdrojov, ktoré sú svojou právnou povahou určené na financovanie činnosti členov v oblastiach pôsobnosti združenia;

4.1.5 koordinujú činnosť svojich nižších organizačných zložiek s odvodenou právnou subjektivitou;

4.1.6 vykonávajú zárobkovú činnosť a vstupujú do obchodných vzťahov
výlučne za účelom podpory oblastí svojej pôsobnosti v súlade a v rozsahu, aký pripúšťa Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozsudku R5/1998 pod spisovou značkou Obz 5/1995 zo dňa 31. 1. 1996;

4.1.7 spolupracujú s inými domácimi a zahraničnými, štátnymi i súkromnými inštitúciami, skupinami a organizáciami, ktoré majú podobné ciele a zámery a pôsobia v podobných oblastiach činnosti;

4.1.8 obracajú sa na štátne orgány s petíciami podľa  § 18 Zákona o združovaní sa občanov a podľa  Zákona o petičnom práve;

4.1.9 vedú, podporujú a zastrešujú dobrovoľnícku činnosť svojich členov a tých, ktorí o ňu prejavia záujem, najmä podľa  Zákona o dobrovoľníctve;

4.1.10 organizujú, podporujú a zastrešujú prednášky, semináre, diskusné stretnutia, spomienkové slávnosti, tábory, turnaje, stáže, súťaže a sprievody súvisiace s oblasťami svojej pôsobnosti;
4.2.1 definujú a ustaľujú pojem „lekárnika za život“ na rešpektovaní jednotného súboru etických zásad zhrnutých do  Etického kódexu lekárnika za život podľa čl. III stanov;

4.2.2 napomáhajú lekárnikom uplatniť si výhradu vo svedomí pri vývoji alebo výdaji takých prípravkov, ktorých vývoj alebo výdaj či spôsob vývoja či aplikácie je v rozpore s  Etickým kódexom lekárnika za život podľa
čl. III stanov;

4.2.3 vytvárajú, aktualizujú a zverejňujú zoznam lekární či vedeckých pracovísk, ktoré uplatňujú pri svojej činnosti alebo prevádzke zásady
 Etického kódexu lekárnika za život podľa čl. III stanov;

4.2.4 budujú sieť „lekárnikov za život“, ktorých spája jednotný súbor etických zásad a sprostredkujú pacientom s rovnakou hodnotovou orientáciou kontakt s nimi;

4.2.5 podieľajú sa na šírení spoločenského uznania manželského zväzku a jeho spoločenských funkcií a tiež ochraňujú jeho tradičnú konštitucionálnu podstatu byť zväzkom jedného muža a jednej ženy, rovnako ako jeho bytostný účel založiť manželstvom rodinu a riadne a zdravo v nej vychovávať pokrvné potomstvo;

4.2.6 venujú sa dobročinnosti vo veciach ochrany života človeka od počatia po jeho prirodzenú smrť;

4.2.7 v oblasti bioetických otázok spolupracujú s Katolíckou cirkvou, jej komisiami a subkomisiami, s jej bratstvami, rehoľami, inštitúciami a nezávislými kresťanskými intelektuálmi.
4.3.1 vytvárajú, aktualizujú a zverejňujú zoznam produktov a metód z lekárnickej praxe či výskumu, ktorých vývoj či výdaj je v rozpore
s  Etickým kódexom lekárnika za život podľa čl. III stanov;

4.3.2 vytvárajú verejne dostupné penzum štúdií, odborných článkov
a publikácií pojednávajúcich o účinkoch a dôsledkoch používania produktov a užitia prípravkov, ktorých vývoj či výdaj sa má stať predmetom uplatnenia výhrady vo svedomí v súlade s  Etickým kódexom lekárnika za život podľa čl. III stanov;

4.3.3 poskytujú právnu ochranu lekárnikom, ktorí sú zamestnávateľmi diskriminovaní pre uplatňovanie si výhrady vo svedomí pri vývoji alebo výdaji liečiv či metód v rozpore s  Etickým kódexom lekárnika za život podľa čl. III stanov;

4.3.4 zostavujú a vydávajú rôzne brožúry a informačné materiály, ktorých účelom má byť oboznámiť pacienta alebo zamestnávateľa či širokú verejnosť s dôvodmi, pre ktoré si lekárnik za život uplatňuje výhradu vo svedomí pri vývoji alebo výdaji liečiv;

4.3.5 šíria osvetu o zdravom životnom štýle, o škodlivosti drogových, hazardných a iných závislostí, o zásadách ekologického správania
sa a princípoch zodpovedného užívania liekov;

4.3.6 oboznamujú so zásadami poskytovania prvej pomoci za účelom záchrany ľudského života.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­