XXXIII. Aké otázky svojím vyjadrením k nášmu Stanovisku vyvolala Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska?

(Čas čítania: 2 minúty)

(33.1) Vzhľadom na fakt, že Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska sa vyslovila, že svojím Stanoviskom sa naše združenie zaradilo medzi tých, ktorí spochybňujú odborné medicínske autority aj Magistérium Cirkvi, otvárajú sa nové konkrétne otázky.

(33.2) Ktorým bodom Desatora, ktorou biblickou či zjavenou Pravdou v posvätnej tradícii Cirkvi, alebo ktorou katolíckou dogmou či ustanoveniami Katechizmu Katolíckej cirkvi sú veriaci viazaní morálnou povinnosťou dať očkovať seba či svoje deti vakcínou vyprodukovanou alebo testovanou na ľudských embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách pochádzajúcich z násilných abortov, a tak sa podieľať hoc i na vzdialenej materiálnej spolupráci na zle, resp. sú farmaceuti viazaní morálnou povinnosťou propagovať a vydávať takéto vakcíny pacientom?

(33.3) Ktorý bod Desatora, ktorá biblická či zjavená Pravda v posvätnej tradícii Cirkvi, alebo ktorá katolícka dogma či ustanovenie Katechizmu Katolíckej cirkvi zakazuje veriacemu jednotlivcovi, rodičom či farmaceutom uplatniť si výhradu vo svedomí na vzdialenú materiálnu spoluprácu so zlom? A ak taký bod existuje, znamená to, že Cirkev nám prikazuje podieľať sa na vzdialenej materiálnej spolupráci so zlom, čo do váhy znásobenej postavením zdravotníckeho pracovníka v prípade farmaceuta vydávajúceho vakcínu vyprodukovanú alebo testovanú na ľudských embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách?


vp.33.1: List Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS, ktorý zasiela Úradu verejného zdravotníctva a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti dieťaťa, ktorého rodičia si podmienečne uplatnili výhradu vo svedomí na štátom nariadený vakcinačný program, ktorý obsahuje vakcíny vyprodukované na fetálnej bunkovej kultúre derivovanej z násilne potrateného dieťaťa. K vakcíne proti ružienke pritom jestvuje na svetovom trhu eticky prijateľný variant, ktorý však Slovenská republika neobjednáva. 

(33.4) Je potrebné morálnu prípustnosť „extrema ratio“ – teda prípustnosť v krajnej núdzi – vzdialenej pasívnej či aktívnej materiálnej spolupráce so zlom v prípade osobného použitia alebo farmaceutickej dispenzácie vakcín vyprodukovaných alebo testovaných na embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách považovať apriori – teda nezávisle od skúsenosti – za morálnu povinnosť veriaceho jednotlivca, rodiča či farmaceuta?

(33.5) Je veriaci jednotlivec, rodič či farmaceut, ktorý si uplatní výhradu vo svedomí pri vakcíne vyprodukovanej alebo testovanej na ľudských embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách exkomunikovaný? A ak áno, ide o exkomunikáciu ferendae sententiae alebo latae sententia?

(33.6) Akého menovitého hriechu – ak nejakého – sa nezaočkovaním seba či svojho dieťaťa vakcínou vyprodukovanou alebo testovanou na ľudských embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách, prípadne nevydaním takejto vakcíny farmaceutom pacientovi, dopustí – resp. môže dopustiť – takýto veriaci človek (1) voči Bohu, (2) voči Cirkvi, (3) voči svojmu dieťaťu, resp. voči svojmu blížnemu?

(33.7) Ako je možné sa po spáchaní týchto hriechov – ak sú hriechmi – znova zjednotiť s Katolíckou cirkvou?

(33.8) Môže z týchto hriechov – ak sú hriechmi – udeliť absolúciu pri sv. spovedi ktorýkoľvek kňaz, alebo je k tomu potrebný dišpenz biskupa, resp. pápeža?

(33.9) Je predpísaný druh pokánia ako zadosťučinenia po spovedi v súvislosti s opísanými hriechmi – ak sú hriechmi? Ak áno, aký obsah má mať toto pokánie?

(33.10) Tieto otázky – ktoré sú naliehavými otázkami spásy – boli dňa 8. 1. 2021 zaslané na Cirkevný súd spišského biskupstva1 a na Metropolitný tribunál bratislavskej arcidiecézy2. Do konca marca roku 2021 sme nezaznamenali žiadnu odpoveď. Pracovníci oboch cirkevných súdov telefonicky potvrdili, že biskupský úrad im nikdy spis s týmito otázkami nepostúpil, napriek tomu, že zásielky boli prevzaté pracovníkmi biskupských úradov. Pracovníci cirkevných súdov nám odporučili, aby sme sa z tohto dôvodu obrátili na Kongregáciu pre biskupov, čo urobíme až po dôkladnom zvážení, resp. príprave materiálov. Do tej doby odporúčame preto verejnosti a najmä veriacim farmaceutom držať sa pôvodných dokumentov Učiteľského úradu Cirkvi.

⬆ späť na obsah ⬆


nezabijem.sk logo skosMalBezLzz
Nie je mi ľahostajné nič z toho, o čom som sa dočítal,
a preto sa chcem pridať k verejnej prosbe všetkým slovenským biskupom, aby pred svetom bránili výhradu vo svedomí voči vývoju, dispenzácii, aplikácii a príjmu vakcín vyprodukovaných alebo testovaných na embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách.


efbkl 31

Poznámky a zdroje:


1⬆ Adresát: Cirkevný súd spišského biskupstva, Spišská Kapitula 13, 053 04 Spišské Podhradie, tel.: 053/4194177, e-mail: .. Podacie číslo: RF469448430SK. Zásielka doručená: 11. 1. 2021 o 09:01 hod.

2⬆ Adresát: Metropolitný tribunál bratislavskej arcidiecézy, Špitálska 7, 814 92 Bratislava, tel.: 02 572 006 42, e-mail: .. Podacie číslo: RF469448426SK. Zásielka doručená: 12. 1. 2021 o 09:33 hod.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­