XXXII. Kladieme na svedomie našich členských farmaceutov zbytočné a neúnosné bremeno, keď ich vyzývame, aby si na vydávanie vakcín vyprodukovaných alebo testovaných na ľudských embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách uplatňovali výhradu vo svedomí?

(Čas čítania: 4 minúty)

(32.1) Pápež Ján Pavol II. v čl. 73 encykliky Evangelium vitae – O hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života hovorí:

„...Apoštoli od samého počiatku Cirkvi poučovali kresťanov o povinnosti poslúchať právoplatne ustanovenú verejnú moc (porov. Rim 13,1-7; 1 Pt 2,13-14), ale zároveň dôrazne pripomínali, že ‚Boha treba viac poslúchať ako ľudí‘ (Sk 5,29). Už v Starom zákone nachádzame zrejmý príklad odporu voči nespravodlivým nariadeniam verejnej moci, a to práve voči takým, ktoré boli namierené proti životu. Hebrejské babice sa postavili proti faraónovi, ktorý im kázal zabíjať všetky novonarodené deti mužského pohlavia: ‚Nerobili, ako im rozkázal egyptský kráľ; nechávali chlapcov nažive‘ (Ex 1,17). Treba však venovať pozornosť hlbokému dôvodu tohto ich postoja: ‚Babice sa báli Boha‘ (tamtiež). Práve z poslušnosti Bohu – pred ktorým treba mať bázeň, vyjadrujúcu uznanie jeho absolútnej a najvyššej moci – čerpá človek silu a odvahu postaviť sa proti nespravodlivým ľudským zákonom. Je to sila a odvaha toho, kto je pripravený ísť aj do väzenia alebo zahynúť mečom, lebo je presvedčený, že ‚v tomto je trpezlivosť a viera svätých‘ (Zjv 13,10).“1

(32.2) Ods. 35 v časti Používanie ľudského „biologického materiálu“ získaného nedovoleným spôsobom z inštrukcie Dignitas personae – O niektorých otázkach bioetiky, ktorej znenie schválil pápež Benedikt XVI., znie:

„Ak nedovolené konanie pripúšťajú zákony regulujúce zdravotnícky a vedecký systém, treba zaujať odstup od neblahých aspektov takéhoto systému, aby nevznikol dojem istej tichej tolerancie či akceptovania závažne nemorálneho konania. Vedie to totiž k zväčšovaniu ľahostajnosti, ba až k súhlasu, s ktorým sa na takéto konanie hľadí v niektorých lekárskych a politických kruhoch.“2

(32.3) Ods. 37 v časti Záver z inštrukcie Kongregácie pre náuku viery Dignitas personae – O niektorých otázkach bioetiky, ktorej znenie schválil pápež Benedikt XVI., znie:

Za každým ‚nie‘ žiari v snahe o rozlišovanie medzi dobrom a zlom veľké ‚áno‘ na uznávanie nedotknuteľnej dôstojnosti a hodnoty každého jednotlivca a neopakovateľnej ľudskej bytosti povolanej na existenciu.3

(32.4) Ods. 35 v časti Používanie ľudského „biologického materiálu“ získaného nedovoleným spôsobom z inštrukcie Kongregácie pre náuku viery Dignitas personae – O niektorých otázkach bioetiky, ktorej znenie schválil pápež Benedikt XVI., hovorí:

„Veriaci nech sa s celou silou usilujú presadzovať novú kultúru života a prijímajú obsah tejto inštrukcie so zbožným súhlasom svojho ducha, s vedomím, že Boh vždy dáva milosť nutnú na dodržiavanie svojich prikázaní a že v každej ľudskej bytosti, najmä v tých najmenších, je prítomný sám Kristus (porov. Mt 25, 40).“4

(32.5) Časť III. – Morálka a občianske právo z inštrukcie Kongregácie pre vieroučné otázky Donum vitae – O rešpektovaní začínajúceho sa ľudského života a o dôstojnosti plodenia, ktorej znenie schválil pápež Ján Pavol II., znie:

„Všetci ľudia dobrej vôle sa musia zasadzovať, osobitne vo svojom pracovnom prostredí a pri uplatňovaní svojich občianskych práv, o reformu tých občianskych zákonov, ktoré sú z morálneho hľadiska neprijateľné, a o zmenu nedovolených postupov. Okrem toho sa voči takým zákonom musia uplatňovať a uznávať aj ‚výhrady vo svedomí‘. Hnutie pasívneho odporu voči uzákoneniu takých postupov, ktoré sú zamerané proti ľudskému životu a dôstojnosti človeka, čoraz naliehavejšie preniká do mravného vedomia mnohých ľudí, najmä odborníkov na biológiu a medicínu.5

(32.6) Časť Záver z inštrukcie Kongregácie pre vieroučné otázky Donum vitae – O rešpektovaní začínajúceho sa ľudského života a o dôstojnosti plodenia, ktorej znenie schválil pápež Ján Pavol II., znie:

„Kongregácia pre vieroučné otázky plní týmto dokumentom svoje poslanie, ktoré spočíva v prehlbovaní a v obrane učenia Cirkvi v tejto veľmi závažnej oblasti. Súčasne sa obracia s naliehavou výzvou na všetkých, ktorí vďaka svojmu postaveniu a záväzkom môžu kladne vplývať, aby sa v rodine a spoločnosti zabezpečilo nevyhnutné rešpektovanie života a lásky. Týka sa to predovšetkým tých, čo sú zodpovední za formovanie svedomia a verejnej mienky, vedcov a zdravotníckych pracovníkov, právnikov a politikov.6

(32.7) Pápežská akadémia pre život založená pápežom Jánom Pavlom II. vo svojom Vyhlásení týkajúcom sa núdzovej antikoncepcie hovorí:

„Nakoniec, pozorujúc rozširovanie týchto preparátov, povzbudzujeme všetkých pracujúcich v tomto sektore, aby si dôsledne uplatňovali morálnu výhradu vo svedomí, odvážne svedčili skutkami o neodcudziteľnej hodnote života, predovšetkým voči novým, skrytým formám útokov na najslabších a bezbranných jedincov, ako je to v prípade ľudských embryí.“7

⬆ späť na obsah ⬆


nezabijem.sk logo skosMalBezLzz
Nie je mi ľahostajné nič z toho, o čom som sa dočítal,
a preto sa chcem pridať k verejnej prosbe všetkým slovenským biskupom, aby pred svetom bránili výhradu vo svedomí voči vývoju, dispenzácii, aplikácii a príjmu vakcín vyprodukovaných alebo testovaných na embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách.


efbkl 32

 

Poznámky a zdroje:


1⬆ pápež Ján Pavol II.: Encyklika Evangelium vitae. O hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života. 25. marca 1995. Dostupné on-line.

2⬆ Kongregácia pre náuku viery: Inštrukcia Dignitas personae. O niektorých otázkach bioetiky. 20. júna 2008. Dostupné on-line.

3⬆ Kongregácia pre náuku viery: Inštrukcia Dignitas personae. O niektorých otázkach bioetiky. 20. júna 2008. Dostupné on-line.

4⬆ Kongregácia pre náuku viery: Inštrukcia Dignitas personae. O niektorých otázkach bioetiky. 20. júna 2008. Dostupné on-line.

5⬆ Kongregácia pre vieroučné otázky: Inštrukcia Donum Vitae. 22. februára 1987. Dostupné on-line.

6⬆ Kongregácia pre vieroučné otázky: Inštrukcia Donum Vitae. 22. februára 1987. Dostupné on-line.

7⬆ Pápežská akadémia pre život: Vyhlásenie týkajúce sa núdzovej antikoncepcie. 31. 10. 2000. Dostupné on-line alebo v pôvodine na tomto odkaze.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­