XXVI. Aké podmienky by malo obsahovať podmienečné odopretie súhlasu zákonného zástupcu na štátom nariadené povinné pravidelné očkovania maloletej dcéry alebo syna podľa dosiahnutého veku uplatnením si výhrady vo svedomí?

(Čas čítania: 3 minúty)

(26.1) Vo svetle skutočností uvedených v predchádzajúcich kapitolách máme preto za to, že by stálo za preskúmanie Ústavným súdom Slovenskej republiky rozhodnutie súdov nižšej inštancie vo veci odopretia alebo podmienečného odopretia súhlasu zákonného zástupcu na štátom nariadené povinné pravidelné očkovania maloletej dcéry alebo syna podľa dosiahnutého veku uplatnením si výhrady vo svedomí. Oznámenie o takomto odopretí by zákonný zástupca pred očkovaním zaslal najskôr písomne pediatrovi svojho dieťaťa a tiež na vedomie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, resp. jeho príslušnej regionálnej pobočke, v ktorej gescii je prejednanie priestupku spáchaného na tomto úseku zákona1.

(26.2) V takomto oznámení by mohol zákonný zástupca maloletého alebo maloletej oznámiť, že nedáva až do odvolania súhlas na jeho, resp. jej štátom nariadené povinné pravidelné očkovania, a to napr. za týchto podmienok:

(26.2.1) Do času, kým príslušné orgány nezabezpečia taký výskum a vývoj alebo takú výrobu a certifikáciu vakcín proti ochoreniam uvedeným v tomto oznámení, pri ktorých bude zaručená a povinne štandardizovaným spôsobom deklarovaná etická nespornosť celého procesu vývoja a výroby vakcín proti ochoreniam uvedeným v tomto oznámení, aby si občan Slovenskej republiky na základe uplatnenia si výhrady vo svedomí mohol vybrať z etickým spôsobom vyvinutých a vyrobených vakcín.

(26.2.2) Do času, kým príslušné orgány nezabezpečia taký výskum a vývoj a takú výrobu a certifikáciu vakcín(y) proti ochoreniam uvedeným v tomto oznámení, pri ktorých vírus, ktorý má byť súčasťou vakcíny, nebude rozmnožovaný na žiadnych ľudských embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách pochádzajúcich z usmrtených ľudských embryí a plodov a všetky ďalšie aspekty vývoja a výroby vakcíny budú etické.

(26.2.3) Do času, kým príslušné orgány nedefinujú a nelegalizujú osobitnú schému odškodnenia ujmy na zdraví spôsobenej štátom nariadeným povinným pravidelným očkovaním proti ochoreniam uvedeným v tomto oznámení.

(26.3) Napokon, podmienečné odmietnutie štátom nariadeného povinného pravidelného očkovania ako celku by mohol zákonný zástupca odôvodniť tým, že štát v schéme povinného očkovania nevytvoril doteraz relevantnú schému označovania rôznych typov a druhov vakcín z hľadiska etickosti ich vývoja, výroby a certifikácie vzhľadom na matériu výhrady vo svedomí popísanú v oznámení. A preto nie je možné dospieť k presvedčivému záveru, že vývoj a výroba ktorýchkoľvek vakcín zaradených do očkovacieho kalendára prebiehala eticky v celej dĺžke a šírke vývojového a výrobného procesu bez hĺbkového štúdia vývojových postupov každej jednej dostupnej vakcíny, čím štát diskriminuje veriaceho človeka tým, že ho nepriamo núti vynakladať úsilie na štúdium etických aspektov vývoja a výroby daných očkovacích látok.

(26.4) Táto skutočnosť je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v ktorej stojí:

(26.4.1) „Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.“2

⬆ späť na obsah ⬆


nezabijem.sk logo skosMalBezLzz
Nie je mi ľahostajné nič z toho, o čom som sa dočítal,
a preto sa chcem pridať k verejnej prosbe všetkým slovenským biskupom, aby pred svetom bránili výhradu vo svedomí voči vývoju, dispenzácii, aplikácii a príjmu vakcín vyprodukovaných alebo testovaných na embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách.


efbkl 26

 

Poznámky a zdroje:


1⬆ Podľa § 56 ods. 1 písm a) zákona č. 355/2007 Z. z. – Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto sa bez preukázania závažných zdravotných alebo iných lekárom zdôvodnených prípadoch nepodrobí očkovaniu, vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu.“ Podľa § 56 ods. 1 písm a) druhej vety toho istého zákona: „Za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu v súhrnnej výške 331 eur,“ pričom upozorňujeme na zaužívanú prax, že pokutu v uvedenej maximálne výške môže správny orgán uložiť obom zákonným zástupcom dieťaťa. Zákon je dostupný on-line.
2⬆ Ods. 2 Čl. 12 Ústavy Slovenskej republiky. Dostupné on-line.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­