14.2.1 vykonávacími smernicami nemožno zaviazať žiadneho člena združenia konať to, čo by bolo v rozpore so stanovami združenia;

14.2.2 vykonávacími smernicami nemôže predseda etického grémia nariadiť to, čo nepatrí medzi jeho právomoci podľa ods. 10.7.2 stanov, resp. medzi právomoci etického grémia podľa ods. 10.5 stanov a predseda odborného grémia zas, čo nepatrí medzi jeho právomoci
podľa ods. 11.7.2 stanov, resp. medzi právomoci odborného grémia podľa ods. 11.5 stanov;
14.6.1 predseda etického grémia, a to tie, ktoré vydal orgán predsedu etického grémia a to tak, že vydá novú vykonávaciu smernicu, ktorou zruší platnosť inej vykonávacej smernice, ktorú vydal orgán predsedu etického grémia;

14.6.2 predseda odborného grémia, a to tie, ktoré vydal orgán predsedu odborného grémia a to tak, že vydá novú vykonávaciu smernicu, ktorou zruší platnosť inej vykonávacej smernice, ktorú vydal orgán predsedu etického grémia;

14.6.3 predseda správneho kolégia vydaním dekrétu, v ktorom zruší platnosť vykonávacej smernice;
14.7.1 názov a adresu sídla združenia, IČO a názov grémia;

14.7.2 nadpis „Vykonávacia smernica predsedu etického/odborného grémia“;

14.7.3 označenie skratkou:

14.7.3.1 v prípade, že vydavateľom je predseda etického grémia:
„VS-PEG“, poradovým číslom a rokom jeho vydania nasledujúcim za lomkou po poradovom čísle, pričom jeho číslovanie začína začiatkom každého kalendárneho roka nanovo (napr. „VS-PEG 1/2018“, „VS-PEG 1/2019“, ap.);

14.7.3.2 v prípade, že vydavateľom je predseda odborného grémia: „VS-POG“, poradovým číslom a rokom jeho vydania nasledujúcim za lomkou po poradovom čísle, pričom jeho číslovanie začína začiatkom každého kalendárneho roka nanovo (napr. „VS-POG 1/2018“, „VS-POG 1/2019“, ap.);

14.7.4 číslo takého odseku stanov, ktorým predseda etického grémia, resp. predseda odborného grémia legitimizuje obsah vykonávacej smernice;

14.7.5 svoj vlastný a zrozumiteľný obsah;

14.7.6 dátum vyhlásenia vykonávacej smernice podľa ods. 14.3 stanov;

14.7.7 dátum nadobudnutia účinnosti vykonávacej smernice
podľa ods. 14.4 stanov;

14.7.8 celé meno a podpis predsedu etického grémia, resp. predsedu odborného grémia;

14.7.9 pečať združenia podľa ods. 5.2 stanov alebo vlastnú pečať grémia;

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­