8.1.1 predsedu snemu;

8.1.2 predsedu odborného grémia;

8.1.3 predsedu etického grémia.
8.2.1 rozhoduje o svojom konaní vnútorným hlasovaním svojich členov, pričom koná z prejavenej vôle aspoň dvoch svojich členov podľa ods. 8.1 stanov;

8.2.2 zasadá najmenej raz za tri mesiace na zvolanie ktoréhokoľvek z jeho členov, pričom o svojom zasadaní bezodkladne informuje predsedu správneho kolégia;

8.2.3 menuje predsedu správneho kolégia na základe voľby snemu, alebo v prípadoch podľa ods. 8.4.2 stanov;

8.2.4 kontroluje činnosť predsedu správneho kolégia a má právo vyžadovať si informácie o jeho činnosti v mene združenia;

8.2.5 ruší účinné dekréty predsedu správneho kolégia podľa ods. 13.6.3 stanov;

8.2.6 má právo zvolať zasadanie odborného i etického grémia;

8.2.7 odvoláva predsedu správneho kolégia na návrh snemu;

8.2.8 vykonáva právomoci predsedu správneho kolégia a vedie združenie:

8.2.8.1 počas doby, po ktorú je predseda správneho kolégia neschopný vykonávať svoju funkciu;

8.2.8.2 počas doby, na ktorú výkonom svojich právomocí poverí správne kolégium jeho predseda, nie však na dobu dlhšiu ako 3 po sebe nasledujúce mesiace a nie viac ako dvakrát za rok;

8.2.8.3 počas doby, kedy predseda správneho kolégia odstúpil zo svojej funkcie, nie však dlhšie ako do zvolenia nového predsedu správneho kolégia.

8.2.9 v prípadoch podľa ods. 8.2.7 stanov správne kolégium koná a podpisuje v mene združenia tak, že k tlačenému, razenému alebo ručne napísanému názvu združenia pripojí vlastnoručný podpis aspoň dvoch členov správneho kolégia;

8.2.10 schvaľuje zmenu či doplnenie znenia stanov, ktoré pripravili členovia správneho kolégia na základe uznesenia snemu podľa ods. 9.4.6 stanov a takto schválené znenie stanov predkladá na schválenie snemu;
8.3.1 musí spĺňať tieto predpoklady:

8.3.1.1 je občanom Slovenskej republiky, je bezúhonný a v deň svojho zvolenia do funkcie dovŕšil vek 25 rokov;

8.3.1.2 je členom združenia na stupni členstva lekárnik III. stupňa podľa ods. 6.2.3 stanov, alebo lekárnik IV. stupňa podľa ods. 6.2.4 stanov alebo lekárnik V. stupňa podľa ods. 6.2.5 stanov;

8.3.1.3 má reprezentatívne vystupovanie a organizačné schopnosti.

8.3.2 sústreďuje vo svojej funkcii tieto atribúty:

8.3.2.1 je najvyšším osobným výkonným úradom v združení, ktoré reprezentuje dovnútra i navonok;

8.3.2.2 nesie zodpovednosť za morálnu integritu členov združenia v intenciách Etického kódexu lekárnika za život podľa čl. III stanov;

8.3.2.3 pôsobí dostredivo do vnútra členskej základne, tmelí členov do jednoliateho celku.

8.3.3 po svojom zvolení nemôže zároveň vykonávať iné postavenie člena správneho kolégia podľa ods. 8.1 stanov okrem prípadu podľa ods. 16.5.2 stanov.

8.4.1 Predsedu správneho kolégia volí snem spomedzi maximálne troch kandidátov, ktorých navrhnú členovia správneho kolégia – pričom každý člen správneho kolégia navrhne jedného kandidáta – prihliadajúc na predpoklady stanovené v ods. 8.3.1 stanov, pričom môže navrhnúť i sám seba.

8.4.2 Pokiaľ všetci traja členovia správneho kolégia navrhnú jednu a tú istú osobu na funkciu predsedu správneho kolégia, voľba predsedu správneho kolégia podľa nasledujúcich odsekov sa nekoná a správne kolégium priamo vymenuje svojho kandidáta za predsedu správneho kolégia.

8.4.3 Predseda snemu po návrhu kandidátov predloženom členmi správneho kolégia podľa ods. 8.4.1 stanov vyzve snem k voľbe jedného z týchto kandidátov. Členovia snemu volia písomne a papier s menom nimi zvoleného kandidáta vhodia anonymne do hlasovacej urny či schránky.

8.4.4 Odovzdané hlasy podľa predchádzajúceho odseku sčítava a hlasovaciu urnu či schránku za tým účelom otvára predseda snemu.

8.4.5 Voľbu podľa predchádzajúceho odseku vyhrá ten kandidát, ktorý získa najväčší počet hlasov.

8.4.6 Funkčné obdobie začína predsedovi správneho kolégia zvolenému podľa predchádzajúceho odseku plynúť dňom jeho zvolenia a trvá po dobu piatich rokov od tohto dňa.

8.4.7 Predseda správneho kolégia môže pred uplynutím svojho funkčného obdobia odstúpiť iba na riadne zvolanom zasadaní snemu.

8.4.8 Po riadnom uplynutí jedného celého funkčného obdobia predsedu správneho kolégia podľa ods. 8.4.6 stanov alebo po jeho predčasnom odstúpení podľa ods. 8.4.7 stanov alebo po odvolaní predsedu správneho kolégia podľa ods. 9.4.3 stanov je nutné voľbu realizovať podľa ods. 8.4.1 stanov do 90 dní od doby, kedy združenie zostalo bez predsedu správneho kolégia.
8.5.1 osobne zabezpečuje výkon pôsobnosti združenia podľa ods. 4.1 stanov prostredníctvom dekrétov a rozhodnutí a poskytuje svoju súčinnosť a súčinnosť odboru vnútornej správy podľa čl. XII stanov pri výkone pôsobnosti združenia podľa ods. 4.2 stanov a ods. 4.3 stanov predsedom etického a odborného grémia;

8.5.2 koná a podpisuje v mene združenia samostatne, a to tak, že k tlačenému, razenému alebo ručne napísanému názvu združenia pripojí vlastnoručný podpis;

8.5.3 vytvára a ruší sekcie odboru vnútornej správy, vymedzuje ich kompetencie a rozsah právomocí svojím dekrétom;

8.5.4 vymenúva, riadi a odvoláva vedúceho odboru vnútornej správy a všetkých ostatných členov a zamestnancov odboru vnútornej správy svojím dekrétom;

8.5.5 deleguje podľa vlastného uváženia svoje právomoci prislúchajúce mu zo stanov na správne kolégium v súlade s ods. 8.2.7.2 stanov, a zároveň nie na dobu dlhšiu než je čas zostávajúci do uplynutia jeho mandátu;

8.5.6 uzatvára členstvo s uchádzačom o členstvo podľa ods. 6.1.3 stanov i rozväzuje s členom členstvo podľa ods. 6.5.1.1 stanov;

8.5.7 udeľuje čestné členstvo podľa ods. 6.2.8 stanov;

8.5.8 berie na vedomie odstúpenie predsedu etického a odborného grémia;

8.5.9 zvoláva zasadanie správneho kolégia (ods. 8.1 stanov), etického grémia (ods. 10.3 stanov) a odborného grémia (ods. 11.3 stanov) a môže na ich pôde vystupovať, predkladať návrhy a zapájať sa do rokovania, avšak bez ďalších hlasovacích práv;

8.5.10 má právo absolútneho veta uznesení etického a odborného grémia;

8.5.11 vykonáva uznesenia snemu;

8.5.12 vykonáva zamestnávateľské práva a povinnosti združenia;

8.5.13 navrhuje snemu spôsob a výšku odmien pre zamestnancov združenia;

8.5.14 zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a plnenie povinností vo vzťahu k príslušným štátnym orgánom a iným organizáciám s osobitným postavením, ako sú napr. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, daňové úrady, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a pod.;

8.5.15 zabezpečuje spracovanie účtovnej závierky, inventarizácie majetku a záväzkov združenia;

8.5.16 vedie a archivuje zoznam členov združenia s uvedením ich:

8.5.16.1 celého mena (resp. názvu);

8.5.16.2 štátnej príslušnosti (v prípade fyzickej osoby);

8.5.16.3 adresy trvalého bydliska (resp. sídla);

8.5.16.4 dátumu narodenia (resp. dátumu vzniku a IČO);

8.5.16.5 kontaktnej e-mailovej adresy;

8.5.16.6 telefónneho čísla;

8.5.16.7 fotografie tváre;

8.5.16.8 dátumu vzniku členstva;

8.5.16.9 stupňa priznaného členstva podľa ods. 6.2 stanov;

8.5.16.10 údajov z ich diplomov, osvedčení o nadobudnutom vzdelaní, oprávnení, profesijných licencií a dokladov preukazujúcich dĺžku ich odbornej praxe na účely uznania stupňa ich členstva podľa predchádzajúceho odseku, vrátane kópií takýchto dokumentov;

8.5.16.11 údajov z ich osobných dokladov ako občiansky preukaz či preukaz poistenca na účely udržiavania pracovno-právneho vzťahu, vrátane kópií týchto dokladov;

8.5.16.12 identifikačné údajov o ich aktuálnom zamestnávateľovi na účely vystavenia vyhlásenia o uplatnení si výhrady vo svedomí;

8.5.16.13 čísla povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni v prípadoch podľa ods. 6.2.10 stanov až ods. 6.2.12 stanov.

8.5.17 informuje snem a správne kolégium o záležitostiach združenia a umožňuje členom snemu a správneho kolégia nahliadať do dokladov a dokumentácie združenia;

8.5.18 odstupuje na zasadaní snemu, a to i bez udania dôvodu.

8.5.19 ruší vykonávacie smernice predsedu odborného a etického grémia podľa ods. 13.8 stanov.
 
 

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­