12.2.1 dekrétmi nemožno zaviazať žiadneho člena odborového združenia konať to, čo by bolo v rozpore so stanovami odborového združenia;

12.2.2 dekrétmi nemôže výkonný výbor, resp. jeho tajomníci nariadiť to, čo nepatrí medzi ich právomoci podľa týchto stanov.
12.5.1 výkonný výbor sám vydaním dekrétu, v ktorom zruší platnosť iného dekrétu;

12.5.2 rada legátov svojím uznesením o zrušení platnosti dekrétu;
12.6.1 názov a adresu sídla odborového združenia, IČO;

12.6.2 nadpis „Dekrét výkonného výboru“ resp. „Dekrét tajomníka výkonného výboru“;

12.6.3 označenie:

12.6.3.1 skratkou „D-VV“ ak ide o dekrét výkonného výboru, poradovým číslom a rokom jeho vydania nasledujúcim za lomkou po poradovom čísle, pričom jeho číslovanie začína začiatkom každého kalendárneho roka nanovo (napr. „D-VV 1/2019“, ap.);

12.6.3.2 skratkou „D-TVV-XX“ ak ide o dekrét tajomníka výkonného výboru, pričom miesto písmen „XX“ sa použijú iniciály mena a priezviska daného tajomníka, ďalej poradovým číslom a rokom jeho vydania nasledujúcim za lomkou po poradovom čísle, pričom jeho číslovanie začína začiatkom každého kalendárneho roka nanovo (napr. „D-VV-VK 1/2019“, ap.);

12.6.4 číslo takého odseku stanov, ktorým jeho vydavateľ legitimizuje obsah dekrétu;

12.6.5 svoj vlastný a zrozumiteľný obsah;

12.6.6 dátum vyhlásenia dekrétu;

12.6.7 dátum nadobudnutia účinnosti dekrétu;

12.6.8 celé meno a podpis jeho vydavateľa;

12.6.9 pečať združenia;

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­