2.1 Poslaním odborového združenia Prvé lekárnické odbory je:

2.1.1 chrániť, obhajovať, zabezpečovať a kolektívne vykonávať a uplatňovať etické presvedčenie, oprávnené záujmy, zamestnanecké záujmy obzvlášť chránené zákonom a všeobecné ústavné práva svojich členov;

2.1.2 prostredníctvom svojich centrálnych orgánov a orgánov svojich základných organizácií ako i personálnych legácií rozhodovať, spolurozhodovať, spolupracovať a vykonávať spoločenskú kontrolu v prípadoch a veciach stanovených právnymi predpismi Slovenskej republiky;

2.1.3 uzatvárať kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, dohody o spolupráci, kolektívne zmluvy a podľa svojich možností pomáhať odstraňovať príčiny sociálnych neistôt svojich členov;

2.1.4 umožňovať svojim členom podieľať sa na kontrole dodržiavania pracovnoprávnych predpisov ich zamestnávateľom alebo príslušným orgánom štátnej správy alebo samosprávy, vyžadujú od zamestnávateľa informácie a včas informujú členskú základňu o odborárskych záležitostiach a iných aktuálnych súvislostiach;

2.1.5 umožňovať svojim členom podieľať sa a zúčastňovať sa na príprave a tvorbe najmä pracovnoprávnych predpisov a na riešení zásadných otázok týkajúcich sa ich oprávnených záujmov;

2.1.6 realizovať všetky prvky odborárskeho hnutia, ktoré umožňujú zákony Slovenskej republiky pod dohľadom rady legátov;

2.1.7 zabezpečovať svojim členom ochranu ich práv vyplývajúcich
z pracovnoprávnych vzťahov a bezplatné právne služby
v pracovnoprávnych sporoch vrátane zastupovania pred súdmi;

2.1.8 zabezpečovať a uskutočňovať spoluprácu s domácimi a so zahraničnými odborovými centrálami, s organizáciami, právnickými i fyzickými osobami;

2.1.9 zriaďovať, prevádzkovať, rušiť a spravovať svoje orgány, účelové organizácie alebo zariadenia na zabezpečovanie svojej činnosti ako i základné organizácie a personálne legácie;

2.1.10 organizovať a uskutočňovať vzdelávacie aktivity,

2.1.11 vydávať periodické i neperiodické publikácie za podmienok stanovených právnymi predpismi;

2.1.12 oceňovať svojich členov a funkcionárov odborového združenia za príkladné plnenie úloh v základnej organizácii a v orgánoch odborového združenia;

2.1.13 poskytovať podľa svojich možností nenávratný príspevok svojim členom, ktorých členstvo vo zväze trvá neprerušene od jeho vzniku aspoň jeden rok, na zdravotnú, rekondičnú a rekreačnú starostlivosť;

2.1.14 poskytovať podľa svojich možností aj nenávratnú sociálnu výpomoc na zmiernenie mimoriadne zlej sociálnej situácie svojich členov alebo návratnú bezúročnú peňažnú pôžičku podľa príslušných predpisov
a kolektívnych zmlúv;

2.1.15 napomáhať uspokojovať záujmy a potreby svojich členov v oblastiach svojej pôsobnosti;

2.1.16 poskytovať príspevky a podpory členom na účel ich realizácie sa v oblastiach pôsobnosti odborového združenia;

2.1.17 sústreďovať finančné prostriedky a zabezpečovať systém rozdelenia
a poukazovania štátnych, verejných, súkromných a vlastných zdrojov, ktoré sú svojou právnou povahou určené na financovanie činnosti členov v oblastiach pôsobnosti odborového združenia;

2.1.18 koordinovať činnosť svojich nižších organizačných zložiek s odvodenou právnou subjektivitou;

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­