1.1 Prvé lekárnické odbory zriaďujú rovnomenné odborové združenie s vlastnou právnou subjektivitou, ktoré sa svojou činnosťou podieľa na budovaní sociálneho zmieru pri uplatňovaní práv a vyžadovaní povinností od lekárnikov a ich zamestnávateľov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, podľa týchto stanov, svojich vnútorných predpisov a najlepšieho svedomia a mravného vedomia svojich členov.

1.2 Prvé lekárnické odbory sú odborovým združením zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie podľa ods. 1 § 27 Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, a to predovšetkým odborovým združením farmaceutov podľa písm. c) predmetného zákona a farmaceutických laborantov podľa písm. p) predmetného zákona;
1.3 Prvé lekárnické odbory v súlade so stanovami zriaďujú prostredníctvom výkonného výboru nižšie organizačné zložky s odvodenou právnou subjektivitou, a to dekrétom výkonného výboru.

1.4 Prvé lekárnické odbory používajú jedinečný názov svojho odborového združenia v slovenskom jazyku, a to v znení „Prvé lekárnické odbory“, a tiež skratku „PLO“;

1.5 Prvé lekárnické odbory sa môžu ako právnická osoba stať členom iných právnických osôb.

1.6 Prvé lekárnické odbory sídlia na adrese Rabčianska 614, 029 43 Zubrohlava, zatiaľ čo odborové združenie pôsobí na celom území Slovenskej republiky.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­