III. Ohrozuje výhrada vo svedomí na vydávanie eticky sporných vakcín lekárnikmi bezprostredne zdravie či život pacienta?

(Čas čítania: 3 minúty)

(3.1) Zo svetského hľadiska sme nikdy ako zdravotnícki pracovníci nespochybnili existenciu ochorenia COVID-19, ani fakt, že naň môžu zomrieť a dnes, žiaľ, i vo veľkom zomierajú rôzne skupiny obyvateľstva aj u nás, na Slovensku. Avšak, myslíme si, že naša spoločnosť trpí na nedostatok pozitívnych správ. A nádeje.

(3.2) Zaiste, záleží na každom jednom ľudskom živote, ktorý sa narodil či ešte len počal v lone matky, a preto je i povinnosťou lekárnikov – najmä zdôrazňovaním prevencie a možností liečby po dôkladnom zvážení ich rizík a prínosov – chrániť na tele, ale i na duši, tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Aj preto je vhodné pripomenúť, že ak dôjde počas tohto roka k zachovaniu súčasných trendov, aj navzdory mutáciám vírusu1 možno predpokladať, že až zhruba 98% všetkých obyvateľov z tej najrizikovejšej vekovej skupiny 75 a viac ročných nezomrie na ochorenie COVID-19. Naprieč ostatnými vekovými kategóriami sa táto prognóza pohybuje v rozmedzí od 99,99% v skupine 18-24 ročných až po 99,28% v skupine 65-74 ročných. To predstavuje v priemere až 99,56% obyvateľstva všetkých vekových skupín, ktoré v tomto roku ochorenie COVID-19 neohrozuje na živote. 2 A to bez ohľadu na vakcináciu.

(3.3) Podľa nášho názoru však celková miera zaťaženosti poddimenzovaného zdravotníckeho systému na Slovensku súvisí omnoho viac s minulými i súčasnými politickými rozhodnutiami vo veci financovania a reštrukturalizácie systému zdravotnej starostlivosti a nemožno príčiny hroziaceho kolapsu hľadať výlučne v epidémii ochorenia COVID-19. I keď je to veľmi významná téma, nebudeme sa jej tentoraz venovať. Chceme však vysloviť úprimné poďakovanie všetkým našim kolegom a kolegyniam z radov zdravotníckych pracovníkov, ktorí s vypätím svojich ľudských síl pomáhajú všetkým pacientom na Slovensku, bez ohľadu na pôvod ich ochorenia.

(3.4) Súčasne však aj prosíme našich kolegov, aby prijali fakt, že uplatnením si výhrady vo svedomí v súlade s Etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka3 na vydanie vakcín vyprodukovaných či testovaných na ľudských embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách proti ochoreniu COVID-19 – a teda v súlade so zákonmi Slovenskej republiky – nemôže takto si počínajúci lekárnik – aj vzhľadom na výrobcom deklarované a súčasnou praxou potvrdzované obmedzenia účinnosti rôznych takýchto vakcín – ohroziť žiadneho pacienta bezprostredne na zdraví či živote. Medzi nevydaním vakcíny proti ochoreniu COVID-19 „lekárnikom za život“ a vážnym poškodením zdravia pacienta či jeho smrťou tak nemôže existovať kauzálny vzťah na racionálnej úrovni nespochybniteľnosti. Preto sa ani uplatnenie si výhrady vo svedomí v tejto veci lekárnikmi nemôže nijakým spôsobom podpísať na väčšom zaťažení našich kolegov pracujúcich „v prvej línii“. Viac sa tejto problematike venujeme v kapitole XIX. Aké je obmedzenie účinnosti vakcín proti COVID-19 deklarované Európskou liekovou agentúrou a ich výrobcami? a v kapitole XX. Aký je zákonný rámec a aké sú zákonné limity výhrady vo svedomí v dnešnej farmaceutickej praxi na Slovensku?

(3.5) V našom predchádzajúcom Stanovisku sme si dovolili poukázať na problematiku využívania ľudských embryonálnych a fetálnych bunkových kultúr a línií pochádzajúcich z násilných potratov v biomedicínskom výskume či farmaceutickej produkcii kvôli trom súbežným skutočnostiam. A to práve pre nízke zdravotné riziko pre spoločnosť ako celok, ktoré predstavuje úplná nezaočkovanosť či nedostatočná zaočkovanosť populácie proti ochoreniu COVID-19 eticky spornými vakcínami v kombinácii s neustálym zefektívňovaním liečebných protokolov4, 5 a pribúdajúcimi vedeckými štúdiami o overených prevenčných odporúčaniach. A v neposlednom rade s rastúcou mierou premorenosti – teda zvyšujúcim sa počtom ľudí, ktorí ochorenie COVID-19 už prekonali a získali voči nemu imunitu6. A tiež pre veľkú pozornosť napriek tomu venovanú vývoju vakcín proti tomuto ochoreniu, ktorou sa podľa nášho názoru majú viac kompenzovať politické dopady epidémie než tie zdravotné. Viac sa medicínskej problematike venujeme v osobitnom oddiele.

⬆ späť na obsah ⬆


nezabijem.sk logo skosMalBezLzz
Nie je mi ľahostajné nič z toho, o čom som sa dočítal,
a preto sa chcem pridať k verejnej prosbe všetkým slovenským biskupom, aby pred svetom bránili výhradu vo svedomí voči vývoju, dispenzácii, aplikácii a príjmu vakcín vyprodukovaných alebo testovaných na embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách.


efbkl 03

 

Poznámky a zdroje:


1⬆ Jednotlivé mutácie nového koronavírusu sú vedeckými obcami po celom svete monitorované pomerne krátky čas, a preto ešte neexistujú relevantné štúdie, ktoré by preukazovali, nakoľko ktorá mutácia smrtnosť ochorenia COVID-19 zvyšuje či znižuje. Pozri napr. European Centre for Disease Prevention and Control: Risk assessment on COVID-19, 21 January 2021. Risk related to the spread of new SARS-CoV-2 variants of concern in the EU/EEA – first update. 21. 01. 2021. Dostupné on-line. Pre úplnosť uveďme, že nemecký spolkový výskumný ústav Robert Koch Institute eviduje nasledovné oblastné výskyty mutácií nového koronavírusu: 1) brazílska mutácia P.1 identifikovaná v 01/2021 (Brazília vedená ako oblasť s výskytom špecifickej mutácie od 19. 1. 2021, ako riziková oblasť od 15. 6. 2020; 2) juhoafrická mutácia B.1.351 identifikovaná v 12/2020 (Juhoafrická republika vedená ako oblasť s výskytom špecifickej mutácie od 13. 1. 2021, ako riziková oblasť od 15. 6. 2020); 3) britská mutácia B.1.1.7 identifikovaná v 09/2020 (Veľká Británia je vedená ako oblasť s výskytom špecifickej mutácie od 13. 1. 2021; ako riziková oblasť od novembra 2020); 4) nigérijská mutácia B.1.1.207 identifikovaná v 08/2020. Pozri Robert Koch Institute: Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete durch das Auswärtige Amt, BMG und BMI. Dostupné on-line; Rambaut, A.; Holmes, E.C.; O’Toole, Á.; et al. A dynamic nomenclature proposal for SARS-CoV-2 lineages to assist genomic epidemiology. Nature Microbiology. 2020. 5 (11): 1403–1407. DOI: 10.1038/s41564-020-0770-5. PMID 32669681. S2CID 220544096. Dostupné on-line.
2⬆ K číslam sme dospeli tak, že sme počet úmrtí na COVID-19 na 100 tisíc obyvateľov v období od 1. potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom z 29. 2. 2020 do 14. 1. 2021 v jednej z najviac postihnutých oblastí na svete – a to New York City – premietli na percentá v invertovanej podobe. Ak teda na 100 tisíc obyvateľov vo vekovej kategórii 75 a viac rokov pripadalo v uvedenom období 1858,23 úmrtí na ochorenie COVID-19, tzn. 100-((1858,23/100 000)*100)= 98,14%; podobne sme dospeli k ostatným číslam (65-74 r.: 717,45=>99,28%; 55-64 r.: 325,35=>99,67%; 45-54 r.: 131,6=>99,87%; 35-44 r.: 47,15=>99,95%; 25-34 r.: 13,08=>99,99%; 18-24 r.: 5,11=>99,99%; NYC Health: COVID-19: Data. Posledná akt. 14. 1. 2021. Dostupné on-line. Pozri tiež Omori, R. – Matsuyama, R. – Nakata, Y.: The age distribution of mortality from novel coronavirus disease (COVID-19) suggests no large difference of susceptibility by age. Sci Rep 10, 16642 (2020). DOI: 10.1038/s41598-020-73777-8. Dostupné on-line.
3⬆ ods. 3. časti „Zdravotnícky pracovník a výkon jeho povolania“, Príloha č. 4 – Etický kódex zdravotníckeho pracovníka k zákonu č. 578/2004 Z. z. – Zákonu o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dostupné on-line.
4⬆ National institutes of health, U.S. Department of Health and Human Services. What's New in the Guidelines? Dostupné on-line.
5⬆ Ministerstvo zdravotníctva SR: Zásady a odporúčania pre diagnostiku a liečbu pacientov s COVID-19 na OAIM z 10. 1. 2021. Dostupné on-line.
6⬆ La Jolla Institute for Immunology: T cells can mount attacks against many SARS-CoV-2 targets -- even on new virus variant. January 27, 2021, ScienceDaily. Dostupné on-line. Ďalej La Jolla Institute for Immunology: Protective immunity against SARS-CoV-2 could last eight months or more. January 6, 2021, ScienceDaily. Dostupné on-line. Ďalej Rockefeller University: Immune system mounts a lasting defense after recovery from COVID-19, researchers find. January 21, 2021, ScienceDaily. Dostupné on-line. Ďalej Tarke, A. – Sidney, J. – Kidd, C. K. et. al.: Comprehensive analysis of T cell immunodominance and immunoprevalence of SARS-CoV-2 epitopes in COVID-19 cases. Cell Reports Medicine, 2021, 2(2), 100204. DOI: 10.1016/j.xcrm.2021.100204. Dostupné on-line. Ďalej Dan, J. M. – Mateus, J. – Kato, Y. et. al: Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection. Science, 2021, 371(6529), eabf4063. DOI: 10.1126/science.abf4063. Dostupné on-line. Gaebler, C. – Wang, Z. – Lorenzi, J. C. C. – Muecksch, F.: Evolution of antibody immunity to SARS-CoV-2. Nature. DOI: 10.1038/s41586-021-03207-w. Dostupné on-line.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­