XVIII. Čoho je možné sa pri vakcínach proti ochoreniu COVID-19 obávať?

(Čas čítania: 5 minút)

(18.1) Všeobecnou komplikáciou po vakcinácii proti ochoreniu COVID-19 – ktoré vyvoláva vírus SARS-CoV-21 – môže byť vznik ADE (antibody dependent enhancement), teda vznik od protilátok závislého zvýšenia zápalovej odpovede organizmu. Výskyt ADE bol v minulosti potvrdený pri priebehu ochorení, ktoré vyvolávajú vírusy SARS-CoV-1 a MERS-CoV2. Vybrané štúdie na animálnych – teda zvieracích – modeloch zároveň preukázali, že výskyt od protilátok závislého zvýšenia zápalovej odpovede organizmu (ADE) je možné pozorovať aj pri priebehu ochorenia COVID-19. Pritom práve skutočnosť, že samotné ochorenie môže vyvolať výskyt ADE, bola dôvodom, prečo mnohé snahy o vývoj vakcín proti ochoreniam, ktoré spôsobujú vírusy SARS-CoV-1 a MERS-CoV zlyhali – riziko prevyšovalo možné benefity.3, 4 V rámci prevencie proti ochoreniu, ktoré vyvoláva MERS-CoV najmä na Arabskom polostrove a v Afrike sa radšej pristúpilo k celoplošnému očkovaniu tiav, ktoré sú prenášačmi vírusu, než k celoplošnému očkovaniu ľudí.5

(18.2) V niektorých odborných publikáciách sa uvádza, že ADE sa objavuje nezávisle6 od typu vakcíny, a preto by sa úspešná vakcinačná stratégia mala zamerať aj na vyvolanie správnej imunitnej odpovede sprostredkovanej T-lymfocytmi, kedy má imunitná odpoveď voči vírusovému patogénu omnoho promptnejšie a komplexnejšie rozmery s menším rizikom vyvolania ADE. Korelácia medzi rozvojom ADE a konkrétnym typom vakcíny ostáva na úrovni vedeckej pôdy neustále otvorená a bude môcť byť relevantne zodpovedaná až zberom a analýzou ďalších dát.

(18.3) Od protilátok závislé zvýšenie zápalovej odpovede organizmu (ADE) a s ním úzko súvisiaca „cytokínová búrka“ boli pozorované aj pri priebehu ochorenia COVID-19, ak k jeho vyvolaniu došlo reinfekciou novým kmeňom vírusu SARS-CoV-2. Imunitnému systému sa pôvodne vytvorenými protilátkami nepodarilo eliminovať nový kmeň vírusu a zápalová odpoveď organizmu na patogén sa naopak ešte umocnila6A. Ak sa tento fenomén pozoroval pri reinfekcii, nahlas sa zamýšľame, či je pri hľadaní správnej formy prevencie voči vírusu – ktorý údajne podlieha v tak krátkom časovom horizonte mutáciám – správne toto potenciálne riziko vzniku ADE z dlhodobého hľadiska až tak podceňovať. Otvorenou otázkou zostáva, či by nebolo rozumnejšie zamerať sa pri vývoji prevenčných prostriedkov proti ochoreniu COVID-19 na reguláciu T-lymfocytárnej imunitnej dráhy, ktorá má tiež schopnosť dlhodobej pamäte a jej zbraňou v boji proti patogénom nie sú ešte protilátky, teda riziko vzniku ADE odpadá.7

(18.4) Hoci sa podľa informácií uvedených v súhrne charakteristických vlastností vakcíny od Pfizer-BioNTech a Moderna uvádza, že pri testoch na myšiach nebola sledovaná reprodukčná toxicita, štrukturálna podobnosť S proteínu s ľudským syncitínom-1, ktorý je proteínom zodpovedným za vývoj a rast placenty počas tehotenstva, otvára otázku, či sa protilátky tvorené voči S proteínu nebudú tváriť aj ako anti-syncitín-1 protilátky, a teda by mohli spôsobovať problémy u žien počas ich tehotenstva.8

(18.5) Súvis vakcín s následným vývojom autoimunitných ochorení nie je vo vedeckej obci novou témou. Prvýkrát tento stav popísal Dr. Shoenfeld ako ASIA (autoimmune / inflammatory syndrome induced by adjuvants), teda autoimunitný / zápalový syndróm spôsobený adjuvantmi. Okrem adjuvantov vo vakcínach však môže autoimunitné ochorenie spúšťať aj samotný antigén vírusu pri nakazení sa človeka. Jedným z princípov rozvoja autoimunitného ochorenia je princíp tzv. molekulárneho mimikry, kedy sa antigén patogénu, v tomto prípade vírusu SARS-CoV-2, podobá na konkrétny ľudský proteín a pri tvorbe protilátok voči tomuto patogénu sa tvoria protilátky aj voči proteínu bežne vyskytujúcom sa v organizme človeka. Preto pri produkcii vakcín musí byť rozsah molekulárneho mimikry medzi SARS-CoV-2 a ľudskými proteínmi starostlivo analyzovaný.9, 10

(18.6) Európska lieková agentúra a Európska komisia zriadili niekoľko právnych a procedurálnych nástrojov, ktorými je možné urýchliť schvaľovanie tzv. mock-up vakcín, čiže šablónovitých vakcín. V súčasnosti sa to týka najmä vakcín proti pandémii chrípky. Ide o nástroje „autorizácia predaja vakcín pandemickej pripravenosti“ a „núdzová procedúra schvaľovania“ a „procedúra modifikácie vakcíny na sezónnu chrípku“.11 Mock-up vakcína je vakcína, ktorá obsahuje kmeň chrípkového vírusu, ktorý by mohol spôsobiť pandémiu.

(18.7) Mock-up procedúra teda umožňuje vyvinúť vakcínu ešte pred pandémiou. Takéto vakcíny bežne obsahujú kmeň vírusu vtáčej chrípky (napríklad A/H5N1), ktorému bolo vystavených už niekoľko ľudí na svete a ktorý by mohol potenciálne spôsobiť pandémiu. V súčasnosti sú povolené v rámci Európskej únie štyri takéto vakcíny so „základným zložením“, ktoré boli testované na účinnosť. V prípade pandémie môže výrobca po identifikácii vírusového kmeňa spôsobujúceho pandémiu tento kmeň zahrnúť do schválenej „základnej“ mock-up vakcíny a požiadať o schválenie vakcíny ako „konečnej“ pandemickej vakcíny.

(18.8) Vychádza sa z predpokladu, že ak sa nemení chemické, ale len antigénové zloženie, ide o totožnú vakcínu ako je jej predloha a nemôže dôjsť k iným nežiaducim účinkom. Avšak pri vakcínach proti sezónnej chrípke častejší výskyt nežiaducich účinkov z dôvodu reformulácie vakcíny potvrdzuje aj WHO.12 Z tohto dôvodu sa otvára otázka, či aj pri vakcínach proti ochoreniu COVID-19 nemôže kvôli vyskytujúcim sa novým mutáciám vírusu SARS-Cov-2 podobné pozmeňovanie antigénu a podobný princíp schvaľovania, ako je pri vakcínach pre pandémiu chrípky, priniesť rovnaké riziká.

(18.9) Ďalej je potrebné zodpovedne pristupovať k hláseniu a vyhodnocovaniu nežiaducich účinkov vakcín s podmienečným schválením a o týchto vyhodnoteniach informovať pravdivo verejnosť. Podľa Európskej databázy hlásení o podozreniach na nežiaduce účinky liekov boli k 27. 3. 2021 nahlásené do systému EudraVigilance13 podozrenia na nežiaduce účinky podmienečne schválených vakcín proti ochoreniu COVID-19 takto14:

Nahlásené podozrenia na nežiaduce účinky podmienečne schválených vakcín proti ochoreniu COVID-19 do systému EudraVigilance (k 27. 3. 2021)vp.18.1: Nahlásené podozrenia na nežiaduce účinky podmienečne schválených vakcín proti ochoreniu COVID-19 do systému EudraVigilance (k 27. 3. 2021)

(18.9.1) Pfizer/BioNTech (TOZINAMERAN):

Celkový počet jednotlivých nahlásených prípadov15: 121 514 z toho 82% z krajín Európskej únie
Počet podozrení na vedľajší účinok16: 288 768
Podozrenia na vedľajší účinok s následkom smrti17: 3 268

(18.9.2) Moderna (CX-024414):

Celkový počet jednotlivých nahlásených prípadov: 9 625 z toho 60,8% z krajín Európskej únie
Počet podozrení na vedľajší účinok: 24 003
Podozrenia na vedľajší účinok s následkom smrti: 1 256

(18.9.3) AstraZeneca (CHADOX1 NCOV-19):

Celkový počet jednotlivých nahlásených prípadov: 107 733 z toho 36,2% z krajín Európskej únie
Počet podozrení na vedľajší účinok: 297 602
Podozrenia na vedľajší účinok s následkom smrti: 837

(18.9.4) Janssen (AD26.COV2.S):

Celkový počet jednotlivých nahlásených prípadov: 77 z toho 1,3% z krajín Európskej únie
Počet podozrení na vedľajší účinok: 236
Podozrenia na vedľajší účinok s následkom smrti: 4

(18.10) Uvedené údaje možno interpretovať tak, že ak sa u pacienta očkovaného konkrétnou vakcínou objaví a nahlási podozrenie na nežiaduci účinok, potom pravdepodobnosť, že pôjde o podozrenie na nežiaduci účinok s následkom smrti je:

(18.10.1) pri vakcíne od Pfizer/BioNTech (TOZINAMERAN): 2,69%

(18.10.2)  pri vakcíne od Moderna (CX-024414): 13,05%

(18.10.3) pri vakcíne od AstraZeneca (CHADOX1 NCOV-19): 0,78%

(18.10.4) pri vakcíne od Janssen (AD26.COV2.S): 5,19%

⬆ späť na obsah ⬆


nezabijem.sk logo skosMalBezLzz
Nie je mi ľahostajné nič z toho, o čom som sa dočítal,
a preto sa chcem pridať k verejnej prosbe všetkým slovenským biskupom, aby pred svetom bránili výhradu vo svedomí voči vývoju, dispenzácii, aplikácii a príjmu vakcín vyprodukovaných alebo testovaných na embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách.


efbkl 18

 

Poznámky a zdroje:


1⬆ severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, teda koronavírus 2 spôsobujúci ťažký akútny respiračný syndróm;
2⬆ Middle East respiratory syndrome-related coronavirus, teda koronavírus spôsobujúci stredno-východný respiračný syndróm;
3⬆ Wen, J. – Cheng, Y. – Ling, R. et al.: Antibody-dependent enhancement of coronavirus. Int J Infect Dis. 2020, 100, 483-489. Dostupné on-line.
4⬆ Petition/motion for administrative/regulatory action regarding confirmation of efficacy end points and use of data in connection with the following clinical trial(s). Dostupné on-line.
5⬆ Perlman, S. – Vijay, R.: Middle East respiratory syndrome vaccines. International Journal of Infectious Diseases, 2016, 47, 23–28. DOI: 10.1016/j.ijid.2016.04.008. Dostupné on-line.
6⬆ Rauch, S. – Jasny, E. – Schmidt, K. E. et al.: New vaccine technologies to combat outbreak situations. Front Immunol. (2018) 9:1963. DOI: 10.3389/fimmu.2018.01963. Dostupné on-line.
6A⬆ Dong, Y. – Dai, T. – Wei, Y. et al.: A systematic review of SARS-CoV-2 vaccine candidates. Sig Transduct Target Ther. 2020, 5(1). Dostupné on-line.
7⬆ Rickie, D. O.: Two Different Antibody-Dependent Enhancement (ADE) Risks for SARS-CoV-2 Antibodies. Frontiers in Immunology. 2021, 12. ISSN 1664-3224. DOI: 10.3389/fimmu.2021.640093. Dostupné on-line.
8⬆ Rui, G. – Xiaoxue, P. – Shuli, K. et al.: Structural characterization of the fusion core in syncytin, envelope protein of human endogenous retrovirus family W. Biochem Biophys Res Commun. 2005, 331(4), 1193-1200. Dostupné on-line.
9⬆ Ehrenfeld, M. – Tincani, A. – Andreoli L. et al.: Covid-19 and autoimmunity. Autoimm Rev. 2020, 19(8). Dostupné on-line.
10⬆ Lyons-Weiler, J.: Pathogenic priming likely contributes to serious and critical illness and mortality in COVID-19 via autoimmunity. J Transl Autoimmun. 2020, 3. Dostupné on-line.
11⬆ European Medicines Agency. Human regulatory: Vaccines for pandemic influenza. Dostupné on-line.
12⬆ World Health Organization. Information sheet: Observed rate of vaccine reactions influenza vaccine. Dostupné on-line.
13⬆ Európska databáza hlásení o podozreniach na nežiaduce účinky liekov EudraVigilance. Dostupné on-line.
14⬆ Spracované v súlade s vysvetlivkami: Európska databáza hlásení o podozreniach na nežiaduce účinky liekov EudraVigilance: Prezeranie webového hlásenia. Dostupné on-line.
15⬆ Ide o hodnotu, ktorá by sa mala použiť na vyčíslenie celkového počtu jednotlivých prípadov, ktoré boli nahlásené do systému EudraVigilance pre vybraný liek alebo účinnú látku.
16⬆ V hodnote je zohľadnené podozrenie na vedľajší účinok (vedľajšie účinky) nahlásený v jednotlivom prípade. Keďže jednotlivý prípad sa môže týkať viac ako jedného podozrenia na vedľajší účinok, informácia nepredstavuje celkový počet jednotlivých prípadov, ktoré boli nahlásené do systému EudraVigilance, ale počet súvisiacich vedľajších účinkov.
17⬆ Vedľajší účinok je uvedený podľa terminologického slovníka MedDRA pre vedľajšie účinky (označované tiež ako nežiaduce účinky liekov). Dostupné on-line.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­