logo6Pani magistra z lekárne v Košiciach, ktorá si uplatnila svoje právo na výhradu vo svedomí, nie je členkou nášho združenia a ani ju nepoznáme. Taktiež nie sú známe okolnosti danej situácie. Známe však je, že išlo o nevydanie lieku typu hormonálnej antikoncepcie, ktorá sa nezaradzuje do kategórie život zachraňujúcich liekov. Práve na tento fakt, že bola ohrozená na zdraví, sa odvolávajú tí, ktorí jej konanie pranierujú. Táto pani magistra má našu podporu a pozývame ju stať sa našou členkou, kedy môže byť v prípade potreby chránená aj odborovou organizáciou.
Napriek tomu, že je výhrada vo svedomí ukotvená v zákone 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stále, ako v minulosti, tak aj dnes dochádza k pranierovaniu ľudí, ktorí sa o tento zákon opierajú. Častokrát sa najviac rozhorčujú práve tí, ktorí o výhrade vo svedomí vedia najmenej a nerozumejú úplne jej podstate. Avšak viac o vedecké diskusie a argumenty tu ide skôr o ideologický boj dvoch strán. Nastáva tlak zo strany médií na ľudí pracujúcich vo vedeckej a zdravotníckej sfére a nazerá sa na nich len v liberálnej optike. Napriek tomu, že sa v spoločnosti vyhlasuje právo na slobodu prejavu, sloboda v pravom slova zmysle je okliešťovaná práve ľuďom, ktorým na výhrade vo svedomí záleží.

Obviňovanie nášho o. z. Lekárnici za život – Slovensko z hazardovania so zdravím ľudí, ako odznieva na niektorých stránkach médií, je naozaj zvláštne, pretože sa tak deje bez overenia si informácií, ktoré na našej stránke prezentujeme a úsudky sú len na základe pocitov a dojmov. Všetky uverejnené články máme odcitované odbornými štúdiami. Z našej povahy zdravotníckeho pracovníka nám záleží na zdraví každého nášho pacienta. Žiaľ, niektorí zdravotnícki pracovníci sa nechajú ovplyvniť tlakom médií a spoločenských trendov a tento tlak môže prevážiť nad zdravím pacienta. Veríme a sme presvedčení, že takýchto lekárnikov je čo najmenej. Na druhej strane z predpisovania hormonálnej antikoncepcie získavajú profit aj samotní lekári, na ktorých je tvorený nátlak zo strany farmaceutických firiem (informácia od lekára). V žiadnom prípade nám nejde o povyšovanie sa veriacich zdravotníckych pracovníkov nad tých bez vierovyznania, nechceme podnecovať nenávisť v spoločnosti, chceme iba zaujať jasné stanovisko a chrániť život od jeho počiatku a zároveň duchovnú integritu farmaceutov aj pacientov.

Pokiaľ je výhrada vo svedomí ukotvená v našej legislatíve, čo sa po nástupe novej vlády môže zmeniť, je dôležité sa na jej obranu postaviť práve teraz. Nie polovičato a nielen teoreticky, ale naplno a jej praktizovaním v praxi. Príprave takýchto manuálov na uplatňovanie výhrady vo svedomí a systematizáciou samotného procesu uplatnenia si výhrady lekárnikom sa chce venovať práve naše združenie. Je dôležité, aby si ju osvojilo čo najviac zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú vnútorný potenciál o ňu stáť a zároveň i čo najviac pacientov, aby tí, voči ktorým je správnym, vecným, korektným, systematizovaným a slušným spôsobom aplikovaná, pochopili, že výhrada vo svedomí nie je namierená proti nim, že nie je založená na sympatiách a antipatiách a ani nie je prejavom povyšovania sa lekárnika nad pacienta, ale že je relevantným nástrojom, ktorým chráni jednak lekárnik svoju morálnu integritu, a zároveň i morálne a fyzické dobro pacienta.

Lekárnici za život – Slovensko, o.z.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­