Zdravie človeka nie je nezlomné a mnohokrát sú ľudia bez ohľadu na vek v pozícii pacienta a sú odkázaní na pomoc lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, do ktorých vkladajú svoju dôveru a dúfajú, že im čo najlepšie poradia a pomôžu. Lekári na základe stanovenej diagnózy predpisujú pacientom množstvo liekov a zdravotníckych pomôcok, ktoré majú pacientom v ich zdravotných problémoch pomôcť. Taktiež lekárnici či farmaceutickí laboranti pracujúci v lekárňach prichádzajú do styku s veľkým množstvom pacientov s rôznymi, menej či viac závažnými diagnózami a problémami, ktorých príčinu alebo symptómy na pracovisku s pacientom riešia. Na základe týchto rozhovorov im vedia poradiť a vydať liek či pomôcku, ktorá im uľaví v ich problémoch.

Je známe, že každý liek či zdravotnícka pomôcka má okrem svojich terapeutických účinkov aj nežiaduce účinky, ktoré vyplývajú z jeho mechanizmu pôsobenia na telo človeka. Pri vydávaní liekov či zdravotníckych pomôcok sa okrem samotného vplyvu lieku či zdravotníckej pomôcky na fyziologické vlastnosti človeka otvára téma etickej spornosti ich využitia. Nie len zdravotnícky pracovníci, ale i pacienti sa zaujímajú o morálne hodnoty a eticky pohľad na používanie konkrétnych liečiv a zdravotníckych pomôcok, ktorými sú liečení. Tak ako zdravotnícky pracovník, aj pacient má právo uplatniť si výhradu vo svedomí a odmietnuť používanie pre neho eticky sporného lieku či zdravotníckej pomôcky.

Častokrát je ale pre pacientov, najmä pre tých, ktorí nie sú odborne zdravotnícky zameraní, veľmi náročné vyznať sa v etickom labyrinte účinkov im predpísaných liekov alebo zdravotníckych pomôcok.

Preto sa v občianskom združení Lekárnici za život – Slovensko chceme zamerať taktiež na pomoc pacientom v ich problémoch, najmä, ale nie len v etických otázkach týkajúcich sa ich zdravotného stavu a liekov či zdravotníckych pomôcok používaných na ich terapiu.

Aby sme zjednotili a sprehľadnili systém uplatňovania si výhrady vo svedomí, vytvorili sme Register svedomiu repugnantných, teda svedomiu odporujúcich liečiv (ďalej ako „RSR liečiv“).

Pre pacientov je podstatné vidieť dané lieky a prípravky rozdelené najmä podľa ich účinku. Preto sme lieky a zdravotnícke pomôcky zaradené do RSR liečiv kategorizovali podľa RSR klasifikácie do viacerých skupín s rovnakým alebo podobným účinkom, pričom sme charakterizovali, prečo používanie daného lieku či zdravotníckej pomôcky mal byť pre pacienta eticky sporný. Daný zoznam RSR liečiv s metodikou jeho používania si môžete pozrieť tu.
Členovia nášho občianskeho združenie sú vybavení navštívenkami, ktoré vydávajú svojim pacientom v tom prípade, kedy si pri vydávaní eticky sporných liekov či zdravotníckych pomôcok uplatnili svoju výhradu vo svedomí. Na tejto navštívenke môžete vidieť dôvody, pre ktoré daný zdravotnícky pracovník takto konal. Prostredníctvom projektu www.nezabijem.sk môže pacient vyhľadať vo svojom okolí lekárnikov za život, teda lekárnikov, ktorí sú členmi občianskeho združenia Lekárnici za život - Slovensko. Prostredníctvom formuláru ich vie kontaktovať a taktiež ich môže osobne navštíviť v lekárni, v ktorej takýto lekárnik za život pôsobí.
Každý z našich členov registrovaných na úrovni lekárnika jednotlivého stupňa je vzdelaný a kvalifikovaný na výkon povolania farmaceuta či farmaceutického laboranta. Pri jeho kontaktovaní, či už prostredníctvom formulára alebo osobnej návštevy v lekárni, môžete konzultovať váš zdravotný či osobný problém s vedomím hodnotového nastavenia takéhoto zdravotníckeho pracovníka.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­